โรงเรียนบ้านกุมแป

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการ